Rapports d’activités - syndicat

Syndicat d’Initiative vun der Gemeng Bauschelt
Aller au contenu

Menu principal :

Rapports d’activités

Rapport d’activités 2016
·        Den Conseil d’Administration vum S.I. hat am Laaf vun Jor 6 Sëtzungen.
·        Den 13. Januar haten mer di 1. Komiteessëtzung vum Joer, wou mer den Programm 2016 an haaptsächlich di kommend Manifestatiounen preparéiert hun.
·        Den 24. Januar war eisen Kannerfuesbal zu Baschelt. Den Succès war ongeféier wéi di Joren virdrun.
·        Am Laaf vum Januar ass eng nei Vitrine bei der Misärsbréck opgericht gin, nodeems dass puer Méint virdrun een Auto di aal ëmgeméint hat. D’Käschten vun 3323€ (1949 + 1374) huet dem seng Assurance iwerholl.
·        Den 25. Februar haten mer eng weider Komiteessëtzung, des Kéier an der Bauschelter Stuff, wëll d’Heizung an eisem Sall nit gang ass. D’Iddi vun engem Second Hand–Maart ass no langen Diskussiounen awer nit zréckbehaal gin, wëll mat wéinig Interessen vun der lokaler Populatioun gerechent gëtt an den S.I. aneren Verainer keng Konkurrenz wëllt machen. En Filmteam hat Interessi gewiesen, fir um Houfels puer Szenen ze dréinen. Doraus ass awer schlussendlich neischt gin.
·        Den 5. März sin mer zesummen iessen gang an hun bei der Geleegenheet eisem Präsident en klengen Kado iwerreecht als Merci fir seng 50 Joer Aktivitéit am Syndicat.
·        Den 11. März hun mer eis Generalversammlung ofgehaal.
o   Als Eirengaascht haten mer den Jean-Paul Nagel, Präsident vum ORTAL, agelueden. Den huet sich leider an leschter Minutt ôfgemellt, sou dass d’Laurie Buchet eis puer kurz Informatiounen zu den Aktivitéiten vum Office Régional du Tourisme des Ardennes Lux. gin huet.
o   Zesummen matt der Chorale Bauschelt-Baschelt hun mer der Vereenigung „Île aux Clowns“ en Scheck vun 1000€ iwerreecht. Dat war den Erléis, vum S.I. no uewen opgerënnt, vun dem Konzert vum 5. Dez. 15 mat der Chorale, den den Syndicat als Erënnerung un d‘Enn vum II. Weltkrich organiséiert hat. D’Mme Joëlle Golinski huet den Scheck entgéint geholl an eis d’Aktivitéiten vun dëser Associatioun erklärt.
o   Natierlich sin och d‘Lauréaten vum Blummenconcours matt engem Preis belount gin. Déi Initiative gëtt natierlich och 2017 erem virun gefouert!
·        Den 18. März hun mer den interesséierten Mattbierger hei an dësem Sall d’Fotoen vun den Manifestatiounen vun 2015 gewisen. Wéint dem Chantier ze Sir war d’Virstellung heihinner verluecht gin. Den Interessen war bescheiden, sou dass mer decidéiert hun, an Zukunft des Fotoen am Uschluss un d’Generalversammlung ze weisen.
·        Den 9. Abrëll hun puer Memberen vum Syndicat sich un der Grousser Botz vun der Gemeng bedeeligt.
·        Den 22. Abrëll war eis 6. Vollmoundwanderung zu Baschelt.
·        Den 10. Mee haten mer eng Komiteessëtzung. Mer hun eis bereed erklärt, bei engem Projet vun eiser Gemeng vun enger Randonnée Gourmande mat engem autofreien Sonndig mat ze machen. Leider ass dësen Projet ouni Suiten bliwen. Mer hun den Kayser Jemp als offiziellen Vertrieder vum S.I. an der Commission Consultative vum Naturpark Uewersauer designéiert.
·        Den 24. Mee hun mer an enger Mass zu Baschelt dem Siebenborn’s Raymond Äddi gesoot, den während 24 Joer, vum 1990 bis 2014, am Syndicat aktiv war, zum Schluss als Vizepräsident. Den Raymond war en begabten an onermiddlichen Handwierker. Mer hun him z.B. den Steg vun 35 Meter iwer dat suppicht Gebidd an der Bauschelbuch, no beim Misär, ze verdanken.
·        Den 11. Juni an den 2. Juli haten mer 2 Arbichtsdeeg.
·        Vum 22. Bis den 24. Juli hun eng Partie vun eisen Memberen sich un der Organisatioun vum WaterArt zu Ensbër bedeelicht. Domatt haten mer och prozentual Urecht op en Deel vum Gewënn vun dëser Manifestatioun, wat eiser Keess natierlich zegudd komm ass.Rapport d’activités 2015
Den Conseil d’Administration vum S.I. hat am Laaf vun Jor 7 Sëtzungen.
Den 6. Januar haten mer di 1. Komiteessëtzung vum Jor, wou mer den Programm 2015 an haaptsächlich di kommend Manifestatiounen preparéiert hun. An der Persoun vum Wolff Raymond hun mer en Freiwëlligen fonnt, den eis bei dem Entretien an den Pied, den Point de Vuen, asw. hëlleft
Den 01. Februar war eisen Kannerfuesbal zu Baschelt. Den Succès war rëm besser ausgefall wéi di Joren virdrun.
Den 7. März haten mer den Kabarä Feierstëppler op Bauschelt invitéiert. Si hun hieren Programm „Voll am Bild“ virgestallt. D’Unzuehl vun den Zuschauer huet sich an Grenzen gehaal, sou dass dat finanziellt Resultat ganz bescheiden ausgefall ass.
Den 13. März hun mer eis Generalversammlung ofgehaal. Als Eirengaascht haten mer den Philippe Ernzen agelueden. Den jonken Hobbymeteorolog aus eiser Gemeng huet eis sein Site um Internet firgestallt, an all di Recherchen, déi hien muss machen, fir eng zouverlässig Wiederprognos ze machen. Natierlich sin och d‘Lauréaten vum Blummenconcours matt engem Preis belouhnt gin. Déi Initiative gëtt natierlich och 2016 erem virun gefouert!
Am Fréijor hun mer nei Schëlter bestallt, fir an verschidden Wanderwéer ze ersetzen, am ganzen fir bal 2600€. Mer hun eis Gedanken gemach, wéi wéi een Tracé mer sollen proposéieren, fir eng Mountainbikespiste vun Martel iwer Bungeref, Bauschelt, Sir, zréck an d’Belsch z’amenagéieren.
An eiser Sëtzung vum 12. Mee hun mer eis mat der aaler Buch „an Houschtig“ zu Baschelt befaasst. Mer wollten eigentlich d’Plaaz ronderëmt amenagéieren an Bänken asw. dohinner stellen, fir dass d’Leit sich am Schied kinnten ophaalen. No Kontakter mat dem Fieschter an der Gemeng huet sich awer rausgestallt, dass di +/- 350 Joer aal Buch leider sou krank ass, dass se nit méi ze retten ass. Eng deitsch Expertin huet festgestallt, dass den Baam vum Brandkrustenpilz befall ass. Wëll schwéier Äscht kinnten eroffaalen, ass ofgerooden gin, fir d’Leit dohinner ze lakkelen. Et soll éischter eng Barrière opgestallt gin, fir dass keen sich méi ënnert dem Baam soll ophaalen.
Mer hun och en neien Tracé fir den Paad „Z“ an Hëtten gesicht. Leider hun do rüchsichtslos Baueren einfach den Feldwée opgeplout, sou dass d’Wanderer den Paad nit méi fonnt hun. Och do konnten mer eis iwert di gudd Zesummenarbicht mam Fieschter fréen!
Den Präsident huet eis informéiert, dass den ONT an di regional ORT’en sollen restrukturéiert gin. D’Angscht besteet, dass di kleng Syndicat d’Initiative vun denen groussen, d.h. déi mat méi déck Keessen, iwerrannt giffen gin. Ech hoffen, dass eisen Gaascht vun den Owend eis do Entwarnung kann gin. Et wier schued, wann eis benevol Arbicht op eemol nit méi unerkannt giff gin, an d’Vereiner di souwisou schon vun Nowuessuergen geploot sin, hier Motivatioun ganz giffen verléieren!
Den 20. März hun mer den interesséierten Mattbierger hei an dësem Sall d’Fotoen vun den Manifestatiounen vun 2014 gewisen.
Den 4. Abrëll war eis 5. Vollmoundwanderung zu Sir.
Den 18. Abrëll huet den Syndicat sich un der Grousser Botz vun der Gemeng bedeelicht.
Den 6. Juni an den 11. Juli haten mer 2 Arbichtsdeeg.
An eiser Versammlung vum 10. Juni hun mer den Konzert am Dezember, als Erënnerung un d’Enn vum II. Weltkrich virun 70 Joer, virbereet. Den Gesank Bauschelt/Baschelt ass bereed den Konzert ze sangen.
D’Forstverwaltung huet en Paad „an Holsber“ ugeluecht fir eng Plaaz ze ëmgoen, déi wéint Beemfäll onpasséierbar gin war.
Den 17. August hun mer eis am fréien Owend zesummen fonnt, fir den neien Tracé vum Paad „an Hëtten“ ze kappen. Duerno hun mer eng kurz Kommitesssëtzung bei engem Patt um Camping ofgehaal.
Den Weekend vum 19. An 20. September haten mer 2 Ausstellungen gleichzeitig zu Baschelt an der aaler Schoul:
Den André Bauler huet eis Fotoen gewissen, déi hien an eiser Géigend gemach hat
Derniewt hun mer och d’Ausstellung „150 Joer Hémecht – eis Nationalhymn“ gewissen
Baal 20 Biller konnten verkaaft gin, mee et bleiwen der nach puer: Avis aux Amateurs!
Den 3. Oktober haten mer fir zweet schon d’Moselle Valley Brass Band op en Concert an den Festsall op Bauschelt invitéiert. D’Nolauschterer waren och des Kéier erëm begeeschtert haten. Leider haten der manner den Wée bei eis fonnt, wahrscheinlich wéint aneren Manifestatiounen, déi op den selwichten Dag gefall waren, an mer hun mat engem klengen Defizit ofgeschloss. Mer hun awer di selwicht Band fir den 8. Oktober, d.h. en Weekend méi spéit, agelueden!
Den 11. Oktober war eis traditionnel Hierschtwanderung zu Baschelt.
Den 15. Oktober war erem Komiteessëtzung, wou mer den Concert vum Dezember preparéiert hun:
Mer hun decidéiert, dem Gesank eng Spend fir hier Keess ze gin an hinnen nom Concert en Patt mat Schnittercher ze offréieren.
Nom Concert giffen mer eng Kollekt machen, wou den Erléis der Vereenigung „Île aux Clowns“ giff gespend giff.
Mer giffen en Taxiservice ubidden, fir di Leit, di manner mobil wieren (ass awer leider nit profitéiert gin)
Den Informatiounspanneau bei der Misärsbréck war am September vun engem Vollert ëmgerannt gin. Mer hun en neien bestallt an lo Enn Februar huet en Entrepreneur dësen erem op d’Plaaz gesaat. D’Frais’en vun am Ganzen bal 3800€ huet glécklicherweis d’Assurance vun dem Schëlligen iwerholl.
Den 22. November hat den Syndicat den Kleeschen op Baschelt invitéiert. Och dëst Joer war den Sall erem ze kleng, wéi all Kand eng schéin Tiitchen iwerreecht kritt huet!
Den 5. Dezember hat den Syndicat dann op Baschelt an Kierch op en Konzert als Erënnerung un d’Enn vum II. Weltkrich virun 70 Joer invitéiert. Den Gesank Bauschelt/Baschelt huet d’Nolauschterer mat herrlichen letzeburger Lidder begeeschtert. Den Erléis vun eiser Kollekt huet sich weisen geloos an gëtt am Kader vun der Generalversammlung un d’Associatioun „Île aux Clowns“ iwerreecht.
Den 26. Dezember hat den S.I. di lescht Manifestatioun vum Joer, an zwar seng traditionnel Nuetswanderung organiséiert. Wéi all Joer haten sich erem vill Leit, des Kéier zu Bauschelt afonnt, fir no den Feierdeeg erem bësschen an Bewegung ze kommen! Duerno hun mer hei am Sall en Patt servéiert.
D’Memberen vum Syndicat hun sich am Laaf vun 2015 am ganzen 4 Samschdiger freigemach, fir an den Pied ze botzen, d’Point de Vue’en an d’Reih ze brengen, ze méinen, asw. eenzel Leit hun derniewt och mol eleng oder zu zwee derëmmert geschafft.
Den Syndicat huet och erem Enn des Joers d’Vereiner ugeschriwen, fir den Manifestatiounskalenner vun 2016 zesummenzestellen. Dësen Kalenner ass ganz wichtig fir d’Koordinatioun vun den Aktivitéiten vun eisen Vereiner. D’Bierger aus der Gemeng kucken regelméissig op dësen Kalenner fir ze wëssen, wat esou lass ass.
Am Laaf vum läschten Joer war den S.I. esou weit ewéi méiglich bei allen Manifestatiounen vun deenen verschiddenen Vereiner aus eiser Gemeng vertrueden Mer hun och probéiert fir dat ganz am Bild festzehaalen. Dës Fotoen gin iech den 18. März hei am Sall gewiesen, an nit wéi ugekënnicht zu Sir, wëll mer do wéint dem Chantier schlecht an den Sall kommen. Ausserhalb vun den gemeinsamen Arbichtsdeeg hunn ewer och verschidden vun eisen Memberen an hierer Freizeit mol eng Bréck geflickt, geméihnt oder einfach mam Sécateur d’Getreisch an eisen Pied zréckgeschnidden.
Den Engel’s Fred huet eis bei der Entente ESILAC, beim ORTAL an beim ONT an bei dem Ministère du Tourisme vertrueden. Eng Delegatioun vum S.I. war och bei verschidden Manifestatiounen an den Nopeschgemengen vertrueden. Ausserdeem hunn mer d’Awunner aus eiser Gemeng ëmmer um Laafenden gehaal iwert eis Aktivitéiten andeems dass mer Flugblieder un all Haus verdeelt hun.
Mer hoffen dass mer jiddereen konnten zefridden stellen an dass mer och weider op Äer Ënnerstëtzung kënnen ziehlen, wann mer am Laaf vum Joer an engem klengen Bréif ëmt Är finanziell Ënnerstëtzung bieden.
Den Syndicat d’Initiative vun der Gemeng Bauschelt seet Eech op jiddenfall Merci fir all finanziell oder moralisch Ënnerstëtzung am Laaf vum Joer 2015. En speziellen Merci geet awer och un d’Gemeng an un d’Gemengenarbichter, di eis ënnerstëtzen wou se kënnen, an z.B. regelméissig d’Dréckskëschten um Houfels eidel machen!
Zum Schluss erënneren mer wéi all Joer drun, dass mer natierlich gär och op all Är Virschléi agin, wât mer dëst Joer anescht oder esouguer besser machen kënnten.
Retourner au contenu | Retourner au menu